โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมให้ผู้ลี้ภัยสูงอายุผลิตยาสระผมใช้เอง

   เนื่องจากค่าครองชีพและสินค้าในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น รวมถึงยาสระผมซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขอนามัยของศีรษะ หากลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ ก็จะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพได้ในระยะยาว

   ดังนั้นโคเออร์แม่สอด จึงได้จัดทำโครงการ “ยาสระผมจากผลมะกรูด” เพื่อให้ผู้ลี้ภัยสูงวัย เรียนรู้การนำวัสดุท้องถิ่นอย่างผลมะกรูดมาใช้ประโยชน์ เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำยาสระผมใช้เองที่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เช่น ทำยาสระผมใช้เอง หรือถ่ายทอดให้ลูกหลานในครอบครัวนำความรู้ไปผลิตเพื่อจำหน่าย หรือเป็นความรู้ติดตัวไปเพื่อใช้ประกอบอาชีพเมื่อกลับบ้านเกิดได้ นอกจากเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังมีโอกาสสร้างรายได้อีกด้วย

   การอบรมยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและความสะอาดของศีรษะและเส้นผมด้วยการใช้ยาสระผมอีกด้วย

   นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มาพบปะสังสรรค์ รวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคีภายในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเกิดภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง จะทำให้ผู้สูงอายุ มีความสุขจิตใจร่าเริงเบิกบานแจ่มใส

   โคเออร์จัดกิจกรรมผลิตยาสระผมขึ้นที่พื้นที่ ฯ บ้านนุโพ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีผู้ลี้ภัยสูงอายุและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 43 คน เป็นผู้ลี้ภัยหญิง 33 คน และ ชาย 10 คน