โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ภาคชุมชน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมงานสังคมเกี่ยวกับ "จริยธรรมในงานสังคมสงเคราะห์และการดูแลรายกรณี” โดยเน้นที่การจัดการรายกรณีและทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในงานสังคมสงเคราะห์

   การอบรมจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีนักสังคมสงเคราะห์ภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยเข้าร่วม 6 คน และจัดขึ้นอีกครั้งที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 20 คน

   การอบรมเรียงลำดับด้วยการทดสอบก่อนการสอน จากนั้นเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ และการดูแลรายกรณี ทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การเขียนแผนภูมิครอบครัว การจดบันทึกและรายงาน การวางแผน แล้วจึงทดสอบหลังการอบรม

   การอบรมครั้งนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทบทวนความรู้และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในงานสังคมสงเคราะห์ให้กับบุคลากร เพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในงานที่ทำอยู่

   หลังการทดสอบ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการเยี่ยมบ้านผู้ลี้ภัย การสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของงานสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยยากไร้ด้อยโอกาส แนวคิดและคุณค่าของงานสังคมสงเคราะห์ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยรายกรณี การฝึกเขียนแผนภูมิครอบครัวในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

   ช่วงท้ายเป็นเรื่องของทักษะการปฏิบัติหลังไปเยี่ยมบ้าน โดยเน้นเรื่องการบันทึกและการเขียนรายงาน การสรุปเนื้อหาและทดสอบหลังการอบรม ซึ่งมีการประเมินว่าควรจะมีการจัดอบรมด้านการดูแลรายกรณีและเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง และยังมีความจำเป็นที่จะให้นักสังคมสงเคราะห์ภาคชุมชนตื่นตัวต่อภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก และการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการในด้านต่างๆของเด็กอีกด้วย