โคเออร์ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก

   โคเออร์ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดปี กิจกรรมสำคัญได้แก่การปลูกป่า เพื่อรักษาป่าให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันผู้ลี้ภัยโลก วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น

   ในเดือนมิถุนายน 2561 โคเออร์ได้เตรียมพันธุ์กล้าไม้จำนวน 8,500 ต้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าของผู้ลี้ภัย โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โคเออร์ได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้จำนวน 1,000 ต้นแจกจ่ายให้ผู้ลี้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปลูก ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเยาวชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

   นอกจากนี้ โคเออร์ยังได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ในการปลูกป่าในโอกาสวันสิ่งแวดล้อม โดยโคเออร์แม่สอดได้แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้จำนวน 500 ต้นเพื่อให้ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 466 คน ที่เข้ารับความรู้เกี่ยวกับการรักษาป่าและประโยชน์ของป่าไม้และลงมือเพาะปลูกกล้าไม้ ในวันที่ 13 มิถุนายน ส่วนพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก โคเออร์ได้แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ 1,000 ต้น และให้ผู้หนีภัยจำนวน 1,143 คนไปร่วมกันทำการเพาะปลูกในวันที่ 20 มิถุนายน

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

    

    

    

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่บ้านนุโพ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 466 คน

    

    

กิจกรรมปลูกต้นไม้ของโคเออร์แม่สอด ที่บ้านแม่หละ มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,143 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น

  

  

โคเออร์แม่สะเรียงได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ความสำคัญของการปลูกป่าทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน และได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้จำนวน 1,000 ต้น โดยมีเด็กนักเรียนผู้ลี้ภัยทั้งชายหญิง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน 348 คน

    

    

    

  

   สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอน มีการปลูกป่าที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง ในวันที่ 20 มิถุนายน มีผู้หนีภัยจำนวน 550 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น และที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้หนีภัยจำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561