โคเออร์แม่ฮ่องสอนส่งเสริมงานออกร้านแสดงสินค้าผู้ลี้ภัย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานออกร้านแสดงสินค้าในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้ลี้ภัยขึ้น ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ลี้ภัยได้มองเห็นโอกาสในอาชีพที่หลากหลายเพื่อการพึ่งพาตนเอง ได้เข้าถึงบริการการส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน และส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มพึ่งพาตนเอง

   ในการจัดงานทั้ง 3 วัน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ประมาณ 2,500 คน กล่าวคือวันที่ 15 มิถุนายน มีผู้ร่วมงานที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน ประมาณ 250 คน วันที่ 20 มิถุนายน งานจัดร่วมกับงานวันผู้ลี้ภัยโลก ที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน และ ต่อมา ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการจัดงานร่วมกับงานวันผู้ลี้ภัยโลกมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน

   จากการจัดงานใน 3 พื้นที่ มีการสื่อสารให้แก่ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ และคนไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ได้ทราบล่วงหน้า ผ่านการสนทนา สอบถาม ระหว่างผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการพึ่งพาตนเองแล้ว นอกจากนี้ยังสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำให้เห็นทักษะอาชีพที่มีบริการในชุมชน เกิดการรับรู้ และกระตือรือร้นของผู้ลี้ภัย ที่จะมองเห็นช่องทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น และรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามีองค์กรใดที่ให้บริการด้านการฝึกวิชาชีพเพื่อการดำรงชีพในชุมชนของตนเองบ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มพึ่งพาตนเอง ได้นำสินค้าของกลุ่ม หรือบริการของกลุ่ม มาจำหน่าย เป็นการเปิดช่องทางทางการตลาดทั้งในพื้นที่พักพิง ฯ และโอกาสขยายสู่ตลาดภายนอกพื้นที่ ฯ อีกด้วย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 110 คน เป็นหญิง 65 คน และชาย 45 คน

ชาวบ้านแม่สุริน เดินดูป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม LH ในชุมชน

ผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย เลือกซื้อสินค้า ทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกร

การจัด LH Fair ใน MHS เยาวชนไทย ให้ความสนใจกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของผู้ลี้ภัย

  

การจัด LH Fair ใน MHS ร่วมกับ “งานวันผู้ลี้ภัยโลก” กิจกรรมและสินค้าของผู้ลี้ภัยได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน

   สรุปภาพรวมในการจัดงาน LH Fair ทั้ง 3 พื้นที่ ได้รับผลตามวัตถุประสงค์ที่น่าพอใจ ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่คนในชุมชนผู้ลี้ภัย และคนไทย กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เกิดการประสานความร่วมมือขององค์กรที่ทำงานส่งเสริมอาชีพ และองค์กรผู้ลี้ภัย เกิดการ CBOs and NGos เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาความรู้และกิจกรรมของกลุ่มให้ดีขึ้น