โคเออร์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก

   เนื่องในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโคเออร์ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยทุกคนตระหนักถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

   สำหรับแม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์กรผู้ลี้ภัยกะเรนนี พร้อมด้วยโคเออร์และองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกในสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย และ บ้านแม่สุริน และจัดงานอีกครั้งในเมืองแม่ฮ่องสอน

   การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกเชิงรุกสู่ชุมชนเมืองและชุมชนผู้ลี้ภัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน

   กิจกรรมนี้เป็นการปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในชุมชนต่อผู้ลี้ภัย และแรงงานต่างด้าว โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 วันที่ 19 และวันที่ 21 มิถุนายน โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม 570 คนและผู้บริหารให้ความสนใจที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อไป

   ต่อมาในวันที่ 26 มิถุนายน สำนักข้าหลวงใหญ่และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกับหอการค้าแม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนแม่ฮ่องสอน ได้ชมนิทรรศการและผลงานผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ลี้ภัย โดยมีผู้ร่วมงาน 250 คน ประกอบด้วย ผู้ลี้ภัยจากพื้นที่พักพิงฯแห่งละ 50 คน นักเรียนนักศึกษาและครู 90 คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน 40 คน

  

   สำหรับกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกจัดขึ้นในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย ในวันที่ 20 มิถุนายน ประกอบด้วยสุนทรพจน์แสดงถึงความเข้มแข็งของผู้ลี้ภัยที่พร้อมที่จะกลับสู่มาตุภูมิ ด้วยการสนับสนุนความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จะเลี้ยงชีพด้านการเกษตรและหัตถกรรม การผลิตอาหาร การจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี บทกวี และ เรียงความ ตลอดจนการจัดฉายภาพยนตร์ที่เข้าถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้ลี้ภัยเด็กและเยาวชน

   กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน ในวันที่ 22 มิถุนายน มีการแข่งขันประกอบอาหาร เรียงความและโต้วาที ในหัวข้อสนับสนุนหรือคัดค้านการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสมัครใจหรือการใช้ชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยต่อไป

  

   กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยทั้งหลายเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยรวมแล้วกิจกรรมในระดับชุมชนเมืองเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศความเข้าใจกันระหว่างผู้ลี้ภัยและชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจน ภาครัฐและองค์กรเอกชน

  

   ในส่วนของจังหวัดตาก กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ. ตาก จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยกลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมขายไอศครีมและขนมสายไหมเพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม นำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่ยากลำบาก

    

      

   พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก มีการจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกขี้นในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลี้ภัยและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี มีการจัดนิทรรศการ การส่งตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมแข่งขันกีฬา และประกวดแต่งเพลงโดยตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนอีกด้วย

    

   การจัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก มีผู้ร่วมงานราว 300 คน จัดขึ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 มีกิจกรรมหลายส่วนของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดความสามารถในด้านการวาดภาพระบายสี โดยได้รับของรางวัลจากโคเออร์เป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

  

    

    

วันผู้ลี้ภัยโลกจัดขึ้นที่บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีผู้ลี้ภัยร่วมกิจกรรมด้วยคำขวัญว่า “เคียงข้างผู้ลี้ภัย” ประมาณ 500 คน

  

วันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ด้วยคำขวัญว่า “เคียงข้างผู้ลี้ภัย” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน