โคเออร์จัดค่ายเยาวชนต้นแบบจิตอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

   โคเออร์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อราษฎรและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (มรท.) จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสาในเครือชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด/VSED) ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนเกิดจิตอาสาผ่านการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีการแบ่งงานตามหน้าที่ ตามทักษะที่มี โดยมีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม”เยาวชนพันธุ์กล้าอาสาทาสีอาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าไม้ยาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีและเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้ำและพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะนักเรียนแกนนำอาสาสมัคร 66 คน คณะครู 21 ท่าน จากโรงเรียน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์เทเรซา โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ และ โรงเรียนนักบุญเปโตร นอกจากนี้ยังมีอดีตจิตอาสาที่กำลังเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยกลับมาช่วยงานชมรมอาสา ฯ 10 คน และเจ้าหน้าที่โคเออร์ 6 คน รวมจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาเยาวชนต้นแบบพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 103 คน