โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมรักบ้านเกิดเตรียมความพร้อมกลับมาตุภูมิ

   ในเดือนพฤษภาคม โคเออร์แม่สอด ได้จัดกิจกรรมรักบ้านเกิดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกลับมาตุภูมิสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม ระหว่างวันที่ 16 และ วันที่ 17 พฤษภาคม มี ผู้หนีภัย ฯ เข้าร่วม จำนวน 25 คน และในวันที่ 17 พฤษภาคมที่โซนบี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน รวมเป็น 50 คน และได้จัดขึ้นที่บ้านนุโพ ในวันที่ 17 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน เป็นหญิง 70 คน และ ชาย 21 คน

   กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้หนีภัยด้อยโอกาสในเรื่องของความคิดเชิงบวกในการข้ามประสบการณ์ไปสู่ความหวังของชีวิต ด้วยการให้ชมคลิปวิดีโอ เห็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ให้ทุกคนอธิบายความรู้สึกหลังจากได้ชมคลิปแล้ว จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อการคิดเชิงบวก และการนำมาปรับใช้กับชีวิตเรา จะทำให้สามารถเข้าใจ เรียนรู้ และรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ และใช้ชีวิตต่อไป

   จากนั้น แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและวาดภาพชุมชนในฝัน ที่มีสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัดและโบสถ์ แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในประเทศที่สามและในบ้านเกิดเมืองนอน และสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชน ในการใช้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้า ต้องมีความกล้าหาญ อดทน มีกำลังใจ มีความสามัคคี พึ่งพาและช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คือการได้อยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีสันติสุข

กิจกรรมรักบ้านเกิดจัดสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่บ้านอุ้มเปี้ยม โซนเอ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 25 คน

  

  

  

กิจกรรมรักบ้านเกิดจัดสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านอุ้มเปี้ยม โซนบี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 25 คน

  

  

  

กิจกรรมรักบ้านเกิดจัดสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่บ้านนุโพ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน