โคเออร์แม่ฮ่องสอนอบรมเกษตรอินทรีย์ขั้นต้นและขั้นสูงให้กับผู้ลี้ภัย

   ในเดือนพฤษภาคม โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัย เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการทำการเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น สามารถปลูกผักสดที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนและหอพัก เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการตามวัย อีกทั้งยังสอนให้ตระหนักถึงผลเสียจากการใช้สารเคมีในการเกษตรต่อร่างกายของเด็กนักเรียนอีกด้วย

   การอบรมจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม 76 คน เป็นหญิง 29 คน ชาย 47 คน และจัดที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 90 คน เป็นหญิง 35 คน และ ชาย 55 คน

การอบรมที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีเยาวชนเข้าเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและปฏิบัติ
การลงมือเตรียมขึ้นแปลงเกษตร รวมจำนวน 76 คน

  

  

  

  

การอบรมที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม มีเยาวชนร่วมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จำนวน 90 คน

  

  

  

  

   นอกจากนี้ โครงการเกษตรของโคเออร์แม่ฮ่องสอน ยังได้จัดให้มีการอบรมเกษตรอินทรีย์ขั้นสูงให้กับเกษตรกรผู้ที่เคยผ่านการอบรมขั้นต้นของโคเออร์แล้วที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคเกษตรกรรมอินทรีย์ขั้นสูงและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแปลงเกษตรของตน และเกิดทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัว และยังสามารถนำความรอบรู้ไปต่อยอดในการเป็นวิทยากรสอนคนในชุมชนของตนเองต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหญิงจำนวน 19 คน และ ชายจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน

การอบรมเกษตรอินทรีย์ขั้นสูงให้กับเกษตรกรผู้ที่เคยผ่านการอบรมขั้นต้นของโคเออร์จำนวน 28 คน