โคเออร์แม่สอดและแม่สะเรียงจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

   ในโอกาสที่เดือนเมษายนมีวันสำคัญวันหนึ่งคือวันผู้สูงอายุ โคเออร์และผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรม“รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้ชุมชนรำลึกและเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกภูมิใจที่ตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ตลอดจนสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจลูกหลานต่อไป

   ในโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลของกิจกรรมน่าจะก่อให้เกิดผลดี โดยทำให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุในครอบครัว และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจัดขึ้น ในวันที่ 17 และ 18 เมษายน 2561 มีผู้ลี้ภัยสูงอายุและบุตรหลานเข้าร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้เป็นจำนวน 102 คน เป็นสตรี 80 คน และบุรุษ 22 คน

  

  

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุเป็นการสืบสานประเพณี และ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

  

  

  

  

กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยโคเออร์แม่สะเรียง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

   พื้นที่พักพิง บ้านแม่ลามาหลวง ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน ด้วยการจัดร้องเพลงพื้นบ้าน เล่นเกมส์ให้ความบันเทิงคลายความเครียด การแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน เป็นหญิง 39 คน ชาย 26 คน และจัดอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วม 54 คน เป็นหญิง 40 คน ชาย 14 คน

   กิจกรรมนี้ได้จัดที่บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 23 เมษายน มีผู้เข้าร่วม 40 คน เป็นหญิง 31 คน ชาย 9 คน และจัดอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วม 57 คนเป็นหญิง 39 ชาย 18 คน

   นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ และ จบลงด้วยการมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานที่บ้านแม่ละอูนในวันที่16 พฤษภาคมจำนวน179 คน เป็นชาย 92 คน และหญิง 87 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 236 คน เป็นชาย142 คนและหญิง 94 คน