โคเออร์แม่สอด แม่สะเรียงและกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันภัยพิบัติ

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โคเออร์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันภัยพิบัติขึ้นที่สนามแม่สอด แม่สะเรียง และกาญจนบุรีดังนี้

   ในวันที่ 3-4 เมษายนโคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จังหวัดตาก เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้ สาเหตุ และวิธีการรับมือภัยพิบัติ เช่น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป้องกันภัยเบื้องต้น รู้จักสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักสร้างคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย โดยมีผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีวันที่ 3 เมษายน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 250 คน เป็นชาย 189 คน หญิง 61 คน และ มีผู้เข้าร่วมการซ้อมแผนดับเพลิง อพยพหนีภัย และปฐมพยาบาล ในวันที่ 4 เมษายน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เป็นชาย 146 คน และ หญิง 54 คน


การอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 3 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับฟัง 250 คน

      

การซ้อมแผนดับเพลิง อพยพ และปฐมพยาบาล ในวันที่ 4 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

      

      

      

   สำหรับพื้นที่พักพิง ฯ ในการดูแลของโคเออร์แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวงในวันที่ 8 พฤษภาคม เป็นจำนวน 215 คน เป็นชาย 136 คน และ หญิง 79 คน ส่วนที่บ้านแม่ละอูน จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม มีผู้ร่วมกิจกรรม 183 คน เป็นชาย 134 คน และ หญิง 49 คน เนื้อหาเป็นการเรียนรู้ถึงภัย 4 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว และไฟไหม้ การเฝ้าระวังก่อนเกิดภัย การรู้จักป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ

   นอกจากเรียนเรื่องภัยแล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาบาดแผลที่ถูกของมีคม แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วิธีการปฐมพยาบาลกรณีขาหัก แขนหัก และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง การปฐมพยาบาลกรณีถูกงูกัด และการเข้าช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธี เป็นต้น


การอบรมป้องกันภัยพิบัติที่บ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 8 พฤษภาคม มีเยาวชนเข้าร่วม 215 คน

      

      

การอบรมป้องกันภัยพิบัติที่บ้านแม่ละอูน วันที่ 9 พฤษภาคม มีเยาวชนเข้าร่วม 183 คน

      

      

   ในเดือนเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เฉพาะการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนหนีไฟ ขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมอีก 260 คน เป็นหญิง 144 คน ชาย 116 คน เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ลี้ภัยที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้

    

    

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนหนีไฟนี้ ได้จัดขึ้นที่บ้านแม่ละอูนด้วยในวันที่ 23 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 261 คน เป็นชาย 201 คน และหญิง 60 คน

    

    

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ขึ้นเช่นกันในพื้นที่ในการดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 173 คนเป็นหญิง 95 คน ชาย 78 คน และที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 159 คน เป็นหญิง 76 คน และ ชาย 83 คน