โคเออร์แม่ฮ่องสอนนำผู้ลี้ภัยเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรยั่งยืน

   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในการทำการเกษตรรูปแบบใหม่และเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้นำเจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัยเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรยั่งยืนที่โครงการพระราชดำริปางตอง ม. 5 ต.หมอกจำแป๋ อ.เมืองจ. แม่ฮ่องสอน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปสอนคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเดินทางกลับยังมาตุภูมิจะได้นำความรู้ที่ได้ไปเพาะปลูกเป็นอาหารตลอดจนสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงตัวต่อไป