โคเออร์ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพผู้ลี้ภัยเพื่อสร้างอนาคต

   ในเดือนเมษายน 2561 มีการอบรมวิชาชีพหลากหลายหลักสูตร เพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยทั้งเยาวชน ผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ ได้พัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมการผลิตน้ำยาล้างจานให้กับเด็กนักเรียนบ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 18- 20 เมษายน มีเยาวชนหญิงเข้ารับการอบรม จำนวน 71 คน และเยาวชนชาย37 คน รวมเป็น 108 คน ซึ่งสิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับในการทำกิจกรรมร่วมกัน ครั้งนี้คือการช่วยกันทำงานเป็นหมู่คณะ ความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเองในการผลิตของใช้และได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอีกด้วย

      

      

      

      

      

สาธิตการสกัดสีจากธรรมชาติ เช่น ดอกอัญชัน

    

   ในส่วนของกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้ให้การอบรมการทำอาหารเลี้ยงสัตว์โดยอาศัยวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ รำข้าว ฯลฯ มาหมักเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกลุ่มผู้ลี้ภัยพอใจมากเนื่องจากผลิตได้เองเป็นการลดต้นทุนแทนการซื้ออาหารสัตว์จากร้านค้าในราคาสูงกว่า

  

  

   โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่นผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านนุโพในโครงการ 1 วัฒนธรรม 1 ประสบการณ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องของตนเอง การสืบสานวัฒนธรรม และร่วมกันผลิตของใช้ ได้แก่ น้ำยาซักผ้าเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในครัวเรือนและนำความรู้ไปใช้ในการผลิตต่อไป

      

      

      

   ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นอุปกรณ์จำเป็นภายในครอบครัว การทำไม้กวาดเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำเพื่อจำหน่ายจึงเป็นการลดรายจ่ายและเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งเป็นการสืบสาน รักษาภูมิปัญญาและสืบทอดไปถึงลูกหลาน อีกทั้งไม้กวาดดอกหญ้ายังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โคเออร์ เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า จึงได้จัดทำโครงการ“ส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า” ขึ้น ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ พื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ