โคเออร์และกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาโคเออร์

   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 โคเออร์โดยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู และ พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนทชัย ได้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ หรืออาสาโคเออร์ขึ้น

   ปัจจุบัน มีอาสาสมัครโคเออร์ก่อตั้งขึ้นแล้วในเขตกรุงเทพ ฯ และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 30 กลุ่ม เขตสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 16 กลุ่ม เขตอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง จังหวัดหนองบัวลำภูและเลย จำนวน 8 กลุ่ม

   แต่ละกลุ่มจะรับสมาชิกที่มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของชุมชนและสังคมท้องถิ่น ปัจจุบัน จำนวนอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ทั่วประเทศ มีจำนวนประมาณ 500 คน

   กิจกรรมโดยทั่วไป มีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือจัดหาวัสดุสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ การมอบวุฒิบัตรเชิดชูบุคคลดีเด่นในชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานสังคม เช่น สตรีดีเด่นเป็นต้น

   ในเดือนเมษายน มีการจัดกิจกรรมพบปะในหัวข้อ การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2018 ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ในโอกาสที่มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครที่จังหวัดเลย และที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี มีสมาชิกกลุ่มอาสา ร่วมงานวันนี้ จำนวน 37 คน

    

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรมพบปะกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มใหม่ในหัวข้อ
การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์

   นอกจากนี้ ที่จังหวัดสกลนคร กลุ่มอาสา ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและตัดผมให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมสอนเด็กๆเพาะเลี้ยงไส้เดือน ตลอดจนการออกหน่วยบริการประชาชน อำนวยความสะดวก ดูแลทางหลวงเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

  

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน บริการตรวจสุขภาพและตัดผมให้ผู้สูงอายุ

  

สอนเยาวชนเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

  

    

กิจกรรมร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกนักเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์