โคเออร์กาญจนยุรีจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

   ระหว่างวันที่ 9 – 20 เมษายน 2561 โคเออร์กาญจนบุรีและกรรมการผู้ลี้ภัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อนให้กับเด็กผู้ลี้ภัยในพื้นที่บ้านต้นยางและพื้นที่บ้านถ้ำหิน โดยที่พื้นที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 291 คน เป็นเด็กหญิง 175 คน และ เด็กชาย 116 คน สำหรับที่พื้นที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนจำนวน 230 คน เป็นเด็กหญิง 140 คน และ เด็กชาย 90 คน

   กิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเป็นเรื่องการเตรียมตัวเพื่อการตั้งถิ่นฐานในอนาคต โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของกิจกรรมฝึกอาชีพ การปลูกฝังจริยธรรมที่ดีงาม หน้าที่พลเมือง และการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เป็นต้น