โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัย

   เพื่อให้เยาวชนผู้ลี้ภัยได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่เด็กในพื้นที่พักพิง ให้รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น เคารพกติกามารยาทการอยู่ร่วมกัน โคเออร์แม่สะเรียงจึงได้จัดกิจกรรมนี้ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 มีผู้ลี้ภัยบ้านแม่ลามาหลวงเข้าร่วม จำนวน 72 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 28 คน ส่วนแม่ละอูน มีเด็กจำนวน 76 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

   กิจกรรมอบรมลูกเสือในครั้งนี้ ได้สอดแทรกความรู้เรื่องของประชาคมอาเซียน มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อประเทศของอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา พร้อมกับการเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมค่าย ชี้แจงกฎระเบียบของการเข้าค่าย

  

  

   วิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของลูกเสือ กฎกติการะเบียบกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งมุ่งเน้นให้เรียนรู้ผ่านการฝึกการกระทำกิจกรรมที่ท้าทายและน่าสนุกสนาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความซื่อตรงน่าเชื่อถือ การเตรียมความพร้อม การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจและการเป็นผู้นำ

  

  

   กิจกรรมแรก ให้แต่ละกลุ่มสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เป็นการปูพื้นฐานสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม เรียนรู้ที่จะไว้วางใจกัน ผ่านกิจกรรมฐานช่วยกันลำเลียงน้ำ ซึ่งกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความสามัคคี และมีสมาธิดี

  

   กิจกรรมที่สอง ฐานหาสมบัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฝ่ายให้ส่งตัวแทนที่สามารถว่ายน้ำได้ฝ่ายละ 2 คน ช่วยกันหาสิ่งของใต้น้ำ ฝ่ายใดหาของได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันฝึกทักษะการสังเกต ความอดทน และการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

  

   ต่อมา เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสามัคคีในฝ่ายของตนเอง มีการพุดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรมให้บรรลุภารกิจ และสุดท้าย ฐานปิดตาและทำตามคำสั่งผู้นำ

    

ทบทวนระเบียบแถว กิจกรรมต่างๆ ของวันแรก

  

   กิจกรรมวันที่สอง ฐานสมุนไพรมีประโยชน์ มีผู้นำฐานให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านว่ามีอะไรบ้าง สรรพคุณที่มีประโยชน์และวิธีการใช้ในการรักษาอาการต่างๆ ซึ่งทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านได้แก่ ตะไคร้ มะขาม มะนาว ขมิ้น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฐานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ช่วยกันหาอุปกรณ์รอบ ๆตัว ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยกัน ทำเป็นเครื่องดนตรีและช่วยกันบรรเลงให้ไพเราะ

  

ฐาน ลอดถ้ำ กิจกรรมนี้เป็นการทดสอบกำลังใจเพื่อเอาชนะความกลัวของตนเอง และฝึกทักษะการคลานตัว ฝึกความอดทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  

ฐานห้อยตัวข้ามฝั่งมีความสนุกสนานด้วยการใช้ทักษะการปีนป่ายและความแข็งแรงของร่างกาย

  

   ฐาน ดำรงชีวิตในป่า เป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอดในป่า โดยสมมุติให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันประกอบอาหารที่มีอุปกรณ์จำกัด เช่น การย่างปลา การต้มไข่โดยใช้ไม่ไผ่ การหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น

  

กิจกรรมสร้างหอคอยสูงที่สุด เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์

      

  

การประกวดมิสและมิสเตอร์อาเซียน

      

  

มอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่สะสมคะแนนมากที่สุด และขั้นตอนสุดท้ายคือการมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม