โคเออร์แม่สอดจัดทำโครงการเพาะกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูป่าร่วมกับเยาวชนบ้านอุ้มเปี้ยม

   โคเออร์และเยาวชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูผืนป่า จึงร่วมกันจัดทำโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - ฟื้นฟูพื้นที่ป่า รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่า
   - เพื่อรักษาต้นน้ำลำธารให้คงอยู่สืบไป
   - เพื่อให้มีพันธุ์กล้าไม้ไว้สำหรับปลูกป่าในช่วงฤดูฝน
   - เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
กิจกรรมเพาะพันธ์กล้าไม้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีเยาวชนจำนวน 83 คน ประกอบด้วย เยาวชนหญิง 51 คน ชาย 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม

   ในวันจัดกิจกรรม มีหน่วยราชการตลอดจนหน่วยทหารและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้แก่ผู้ลี้ภัย เด็กและเยาวชนช่วยกันเพาะพันธุ์กล้าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ให้ความรู้เรื่องการเตรียมดินและการผสมดิน เมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ ได้แก่ เมล็ดเพกา เมล็ดมะกล่ำ เมล็ดชุมเห็ดเทศ และเมล็ดมะรุม