โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัย

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือให้กับเยาวชนผู้หนีภัยขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 63 คน เป็นชาย 38 คน และหญิง 25 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ได้ฝึกทักษะชีวิตในด้านการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การเป็นผู้นำ การฝึกฝนการเอาชีวิตรอดในยามจำเป็น ตลอดจน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

กิจกรรมหมู่คณะเพื่อการพัฒนาเยาวชนด้านการอยู่ร่วมกันด้วยกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ รวม 8 ฐาน ได้แก่ 4 ฐาน กลางวัน และ 4 ฐาน กลางคืน