โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมหลักสูตรสัตวบาลและการจัดการฟาร์ม

   การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มีผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน เป็นหญิง 18 คน ชาย 16 คน ส่วนในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้จัดการอบรมขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 28 คน เป็นหญิง 14 คน ชาย 14 คน

   เนื้อหาการอบรมเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการและการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อให้ไก่มีสุขภาพดี มีไข่เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ จึงต้องเรียนรู้วิธีการเลี้ยงดู การทำอาหารสัตว์จากการหมักส่วนผสมวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการซื้ออาหารสัตว์ ตลอดจนการป้องกันโรคในสัตว์ขนาดเล็ก ด้วยการเรียนรู้ประเภทของยาที่ใช้กับสัตว์

   ความรู้นี้จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยัง สามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมชุมชนได้ในอนาคตเมื่อกลับสู่มาตุภูมิ

การนำเสนอเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก” ที่บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

  

วิธีการผสมยาวัคซีน                              ประเภทยารักษาสัตว์ขนาดเล็ก

  

วิธีการให้ยาวัคซีนในไก่                                  หลักสังเกตไก่เป็นโรค


“การหมักอาหารสัตว์” ที่ให้คุณประโยชน์สูง

   -เมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปแล้วสัตว์สามารถนำอาหารไปใช้ในร่างกายได้ –มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ต้นทุนหรือราคาประหยัด สำหรับอาหารสุกรแม่พันธุ์ต้องมีแร่ธาตุ วิตามินสูง วัตถุดิบของอาหารสัตว์ที่นำมาเลี้ยง ประกอบด้วย ข้าวโพด ปลายข้าว รำสด เป็นอาหารที่สัตว์กินได้ง่ายและสร้างพลังงาน

   เรียนรู้การจัดการดีได้แก่ การดูแลสุขภาพสัตว์ไม่ให้เจ็บป่วย สุกรได้รับอาหารครบถ้วนตามความต้องการ สุกรอยู่อย่างไม่เกิดความเครียด มีการจัดการด้านสุขาภิบาล เรียนรู้การใช้ยาในสัตว์เล็ก วัคซีน ยาถ่ายพยาธิภายใน และการให้วิตามิน เป็นต้น

ภาพหมู่ผู้หนีภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 ที่บ้านแม่สุริน

ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้จัดการอบรมการเลี้ยงสัตว์โดยสัตวบาลที่บ้านใหม่ในสอย

  

เรียนรู้ประเภทของยารักษาสัตว์

  

เรียนรู้การหมักอาหารสัตว์

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เล็กที่บ้านใหม่ในสอย