โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่ารอบพื้นที่ชุมชนผู้หนีภัย

   เพื่อปกป้องพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ปลอดภัยจากไฟป่าซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในฤดูแล้ง โคเออร์แม่สะเรียงได้เชิญชวนเยาวชนผู้หนีภัยในพื้นที่ ฯ ให้มาร่วมกิจกรรมฝึกการมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ซึ่งทั้งนี้ ได้เกิดจิตอาสาเด็กจำนวน 149 คน ประกอบด้วย เด็กชาย 75 คนและเด็กหญิง 74 คน

   กิจกรรมการทำแนวกันไฟครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นการปรับปรุงพื้นที่ผิวภูมิประเทศให้เกิดเป็นแนวกีดขวางเพื่อหยุดยั้งไฟป่า หลักสำคัญของการทำแนวกันไฟคือ การกำจัดเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย ได้แก่ เศษใบไม้ ใบหญ้าออกไปจากแนวกันไฟ เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในชุมชนนั้นเอง

   เมื่อชี้แจงวิธีการเสร็จแล้วจากนั้นเป็นการเริ่มกวาด ถาง บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างป่ากับเส้นทางของชุมชน บางส่วนได้มีการเผาบริเวณพื้นที่แคบๆ ให้เป็นพื้นที่โล่งและกำจัดเชื้อเพลิงออกไป ทำเป็นแนวยาวไปรอบๆ พื้นที่พักพิง ฯ แห่งนี้