โคเออร์แม่สะเรียงให้การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพผู้ลี้ภัยในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ชุมชน

   โคเออร์ได้จัดการอบรมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักสังคมสงเคราะห์ชุมชนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยเข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน เป็นหญิง 11 คน ชาย 6 คน และจัดขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักสังคมสงเคราะห์ภาคชุมชนของ โคเออร์ทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน มีความรู้และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นำสิ่ง ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น

   คุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้มีใจรักในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุด้อยโอกาส ชอบการเยี่ยมบ้านทำความรู้จักคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการสังเกต จดจำรายละเอียด และมีการใช้สัมพันธภาพในการสื่อสารอย่างราบรื่นเพื่อหาข้อมูล มีการจดบันทึกและเขียนรายงาน มีการบูรณาการบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ เข้ากับงานคุ้มครองเด็กของโคเออร์ ด้วยการทำงานกับเด็กโดยตรง การทำงานกับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก

   ในช่วงท้ายของกิจรรม วิทยากรได้สรุปเนื้อหาแต่ละทักษะเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการเยี่ยมบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการทำงาน

  

  

อบรมที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ลี้ภัยที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน
เข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพจำนวน 17 คน

  

  

การอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีนักสังคมสงเคราะห์ชุมชนที่เป็นผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน