โคเออร์และโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนขาดแคลน

   เพื่อส่งเสริมให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม โคเออร์จึงได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 โคเออร์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 249 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นเด็กในกรุงเทพ ฯ จำนวน 45 คน จังหวัดสระแก้ว 124 คน จังหวัดสุรินทร์ 10 คน จังหวัดนครราชสีมา 39 คน จังหวัดชัยภูมิ 23 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 คน ซึ่งช่วยในด้านค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การศึกษา ค่าเครื่องแบบ และค่าเดินทางไปโรงเรียน เป็นต้น เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลายคนได้เป็นอย่างดี

ประชุมกับคุณครู เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครอง ที่โรงเรียน

  

  

  

  

เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาเพื่อให้กำลังใจครอบครัว