โคเออร์กาญจนบุรีกับแผนพัฒนาอาชีพผู้ลี้ภัย

   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โคเออร์กาญจนบุรีจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพผู้ลี้ภัยของโคเออร์ ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คน เป็นหญิง 21 คน และชาย 10 คน ประกอบด้วยการเตรียมการจัดอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมขั้นต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกษตรกรรม หลักสูตรเกษตรกรรมขั้นกลางสำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ว และหลักสูตรการอบรมเกษตรกรรมขั้นสูง สำหรับเตรียมประกอบอาชีพและเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรย่อยที่ปรับให้เข้ากับศักยภาพของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น

   นอกจากนี้ ทุกปี จะมีการจัดงานนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างอาชีพ และรายได้แก่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ที่สูญเสียโอกาสในการเลี้ยงชีพในบ้านเกิด แต่เมื่อได้รับโอกาสและการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนวิชาชีพด้านอื่นๆอีกมากมาย ผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่ง จึงให้ความสนใจ เกิดความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝน จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่เกษตรกรในโครงการของโคเออร์ ในพื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน จะให้ความสนใจที่จะช่วยกันจัดงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

   ทั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมด้วย พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมองในการคิดจัดทำรูปแบบกิจกรรม และแบ่งหน้าที่กันในการจัดงานครั้งนี้สำหรับการเตรียมการเรื่องโครงการเลี้ยงสัตว์ได้แนะนำให้เกษตรกรดูแลความสะอาดในคอกสัตว์เลี้ยงอย่างเคร่งครัด สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกด้วย เนื่องจาก ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเสมอ โคเออร์จึงขอให้เกษตรกรผู้ลี้ภัย มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าชมด้วย

โคเออร์กาญจนบุรีจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพผู้ลี้ภัย ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ลี้ภัยและเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คน

   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนกลุ่มอาชีพในโครงการของโคเออร์กาญจนบุรี ที่พื้นที่ฯ บ้านถ้ำหินจำนวน 19 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรรมได้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลา กบ เป็ด ไก่ สุกร และ แพะ จำนวน 14 กลุ่ม กลุ่มร้านอาหารและอื่น ๆ อีก 5 กลุ่ม