โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

   เนื่องจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นชุมชนที่มีการสร้างบ้านเรือนจากไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยหญ้าคากันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในสภาพอากาศแห้งแล้งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย มูลนิธิโคเออร์จึงจัดการอบรมและการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเรื่องของอัคคีภัยโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและป้องกันในเบื้องต้น เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน ดังนั้นโคเออร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และคณะกรรมการในพื้นที่ ฯ บ้านอุ้มเปี้ยมร่วมมือกันจัดทำโครงการอบรมเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนให้เกิด ความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ ป้องกันอัคคีภัยของคนในชุมชนทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย

   การอบรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 137 คน เป็นชาย 119 คน หญิง 18 คน เป็นการเตรียมรับมือกับอัคคีภัยโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและป้องกันในชุมชน กิจกรรมการจำลองสถานการณ์กรณีที่เกิดไฟไหม้ ซึ่งคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดับไฟ ด้วยการใช้ถังเคมีดับเพลิง และใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตะขอเกี่ยวไฟ ไม้ตบไฟให้ดับ ขวาน พลั่ว เป็นต้น

   ต่อมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยมขอจิตอาสาจากคนในชุมชน ครอบครัวละ 1 คน มาร่วมกันทำแนวกันไฟรอบ ๆ พื้นที่พักพิง ฯ จากนั้น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ โคเออร์จัดการประชุมบุคลากรผู้ลี้ภัยเรื่องกิจกรรมต่างๆรวมถึงมาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้ในพื้นที่พักพิง ฯ เช่น การจัดให้ทุกบ้านเรือนเตรียมถุงน้ำ และถุงทรายเพื่อดับไฟขั้นต้น การเตือนให้ทุกครัวเรือนระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้ เป็นต้น ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีการประชุมเยาวชน 26 คน เพื่อเตรียมเรื่องการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันภัยพิบัติสำหรับเยาวชนต่อไป