โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ลี้ภัยเดินเพื่อสุขภาพและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุและชุมชน

   ตลอดปีที่ผ่านมา โคเออร์จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยต่างวัยมาพบปะ ใช้เวลาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจจะมีการเล่านิทาน เล่นดนตรีพื้นบ้าน เป็นการรักษาความสัมพันธ์ของชุมชนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์เป็นประจำทุกเดือน

   สำหรับกิจกรรมต้นปี 2561 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้ส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเห็นคุณประโยชน์ของสุขภาพที่ดีด้วยการจัดกิจกรรมการเดินและออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อรับอากาศโปร่ง ที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

   อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูงอายุยากไร้ที่ชราภาพหรือเจ็บป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง โคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เห็นคุณค่าผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ เด็กๆ จะพร้อมใจกันช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สูงอายุ เป็นครั้งคราว

   นอกจากนั้น มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้ใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณะ ด้วยการเก็บขยะในบริเวณชุมชนเพื่อให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนของตนสะอาดน่าอยู่อีกด้วย

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพผู้ลี้ภัยที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  

ผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุรินให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดินเท้ารับอากาศกลางแจ้ง และการออกกำลังกาย
ในท่าบริหารต่าง ๆ ณ จุดพัก มีผู้ลี้ภัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวน 40 คน

    

    

  

กิจกรรมเด็กและเยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะตามถนนหนทาง สนามกีฬา ตลอดจนคูคลองในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน

   เด็กๆผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน จำนวน 5 คน ได้ร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างในการบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อพูดคุยและช่วยงานทำความสะอาดบ้านอย่างขยันขันแข็งสนุกสนาน ผู้สูงอายุต่างมีความสุข เด็กๆ ได้เห็นผู้สูงอายุมีความสุข ก็มีความภูมิใจในผลงาน เกิดกำลังใจและสนใจร่วมกิจกรรมเช่นนี้อีก

  

มอบหมายภารกิจ                                                               ผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยม

  

ทำความสะอาดกวาดถูบนบ้าน

  

ปัดกวาดใต้ถุนและลานบ้าน