โคเออร์แม่สอดร่วมกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านแม่หละเพื่อ”เคียงข้างผู้ลี้ภัย”

  “วันผู้ลี้ภัยโลก” ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ไทยเองเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยที่อยู่ในศูนย์ หรือ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ในปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจากพม่าจำนวนกว่า 90,000 คนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ จำนวน 9 แห่งตามเขตชายแดนไทย

  กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่พื้นที่พักพิง ฯ แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ร่วมกับคณะกรรมการผู้ลี้ภัย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้กำลังใจต่อผู้ลี้ภัยทุกเพศวัย โดยมีพิธีเปิดบนเวทีซึ่งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้แทนผู้ลี้ภัย ขึ้นกล่าวให้โอวาทให้ผู้ลี้ภัย เกิดกำลังใจ รู้รักสามัคคี รักและช่วยเหลือกันเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีคุณค่า มีการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า โดยกลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน และผู้พิการ ส่วนในลานสนาม มีการประกวดป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่ร่วมงาน การเชิดชูเขตที่มีผู้ลี้ภัยมาร่วมกิจกรรมสูงสุด การออกร้านแสดงกิจกรรมของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น มีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 1,300 คน

 

  สำหรับโคเออร์ มีการออกร้านเผยแพร่และนำเสนอโครงการเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัย จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจและตอบแทนความอุตสาหะวิริยะของผู้ลี้ภัยในโครงการ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

 

บรรยากาศของงานวันผู้ลี้ภัยโลก ที่พื้นที่แม่หละ 20 มิถุนายน 2560

 

  ปัจจุบัน มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมโครงการเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โคเออร์แม่สอดจึงจัดกิจกรรมออกร้านเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ลี้ภัย “สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก คืนกำไรสู่ชุมชน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 พร้อมกับงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่ฯ บ้านแม่หละ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ชุมชนรู้จัก และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมโครงการด้วย