โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรผู้ลี้ภัยในด้านการจัดการขยะ

  ในห้วงเดือนเมษายน-มิถุนายน โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรผู้ลี้ภัยด้านการจัดการขยะ จำนวน 2 ครั้ง ที่บ้านแม่หละ

  การอบรมครั้งแรกมีขึ้นในวันที่ 11 เมษายน จัดให้กับผู้ลี้ภัยจำนวน 30 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 22 คน ต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายน จัดอบรมให้กับผู้ลี้ภัย  33  คน  เป็นชาย  6 คน  และ  หญิง  27 คน เป็นการให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหลักการลดจำนวนขยะแบบ 3-R คือ  การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม การใช้ซ้ำ และรู้วิธีการนำสิ่งของใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำขวดน้ำใสมาใช้ใหม่ เรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้จากขวดน้ำเก่า เช่น กรวยสำหรับกรองน้ำ ขันน้ำใบเล็กๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ แจกันดอกไม้   ผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า เป็นต้น  ทั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพื่อลดขยะในครัวเรือน และ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยที่รับการอบรมแล้วสามารถนำไปปฏิบัติหรือแนะนำเพื่อนบ้านต่อไป

 

 

 

การอบรมเรื่องการจัดการเพื่อการลดขยะสำหรับบุคลากรผู้ลี้ภัยจำนวน 30 คน จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560

  

  

 

ให้การอบรมบุคลากรผู้ลี้ภัยจำนวน 33 คน ในเดือนมิถุนายน 2560