โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย

   โคเออร์จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในรูปแบบการเข้าค่ายลูกเสือขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง และที่พื้นที่ ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้เหมาะสมกับวัย ด้วยกิจกรรมฝึกการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาการทางสุขภาพอนามัย ทางร่างกายและสติปัญญา ให้รู้จักการเป็นผู้นำ กล้าคิดและแสดงออก ในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน หัดให้มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทนต่ออุปสรรค สร้างความสามัคคี และเป็นผู้มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ ยังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้รู้จักการช่วยเหลือกันในยามประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเพลิงไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม รู้จักทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ นำไปสู่การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับชนิดและภัยของยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดว่ามีโทษทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ต่อครอบครัว และเป็นอันตรายต่อสังคม อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้ติดยา เป็นต้น ความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายลูกเสือครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเอง และ ช่วยเหลือสังคมต่อไป

   กิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 70 คน เป็นหญิง 44 คน ชาย 26 คน และกิจกรรมสำหรับผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 64 คน เป็นหญิง 38 คน ชาย 26 คน

กิจกรรมค่ายลูกเสือที่บ้านนุโพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 มีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้าร่วม จำนวน 70 คน

   กิจกรรมลูกเสือบ้านแม่หละมีฐานความรู้เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ชีวิต ต่างๆมีอยู่ทั้งหมด 8 ฐาน โดยมีกิจกรรมฐานกลางวัน 4 ฐาน และกิจกรรมฐานกลางคืน 4 ฐาน ดังนี้

กิจกรรมฐานกลางวัน

ฐานที่ 1 ลอดลวดหนาม

ฐานที่ 2 กำแพงเมืองจีน

ฐานที่ 3 สะพานเชือก

ฐานที่ 4 โรยตัว

กิจกรรมฐานกลางคืน

ฐานที่ 1 คลำ

ฐานนี้ทดสอบความคิดความอ่านของเราโดยผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปิดตาแล้ววิทยากรจะพาเข้าไป เมื่อถึงจุด เราต้องล้วงมือลงไปเพื่อคลำสิ่งของเหล่านั้น สิ่งของมีทั้งหมด 5 อย่างจะต้องบอกให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง โดยปรึกษากันในกลุ่มแล้วสรุป

ฐานที่ 2 การฟัง

ตั้งใจฟังเพื่อจับให้ได้ว่าเป็นเสียงของอะไรและแยะแยกได้ถูกต้อง

ฐานที่ 3 การดม

ฐานนี้เกี่ยวกับการดมโดยมีอยู่ 5 สิ่งให้เราดมแล้วตอบว่าเป็นกลิ่นของอะไร

ฐานที่ 4 การจำ

ฐานการจำผู้เข้าร่วมทุกคนต้องจำสิ่งของที่ตนเองมองเห็นให้ได้ แล้วจดไว้โดยมีวิทยากรจับเวลา จากนั้นก็ปรึกษากันในกลุ่มว่าสิ่งของเหล่านั้นมีอะไรบ้าง แล้วเขียนใส่กระดาษให้ได้มากที่สุด โดยชื่อสิ่งของต้องไม่ซ้ำกัน

   สิ่งที่ได้รับในแต่ละฐานก็มีความแตกต่างกันออกไป เป็นทักษะที่ฝึกศักยภาพความคิดความอ่านความจำของเยาวชน ฝึกบริหารสมอง และสิ่งสำคัญที่เยาวชนได้รับคือความสามัคคีและความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เยาวชนได้ขอบคุณ โคเออร์ที่ทำให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเห็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะกัน ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น