โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมวิชาเกษตรกรรมเพื่อการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัยรายใหม่

   ในเดือนมีนาคม 2560 โครงการเกษตรกรรมของโคเออร์ได้เปิดรับผู้ลี้ภัย ที่มีความสนใจเป็นเกษตรกร ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรกรรมอินทรีย์เบื้องต้น ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 3 แห่ง ผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ในหลักวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและการสาธิตในภาคปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

   นอกจากนี้ยังได้ให้การอบรมเพิ่มเติมสำหรับเกษตกรที่มีประสบการณ์ของโคเออร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมวางแผนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการและเจ้าหน้าที่ชุมชนอย่างเข้มข้น เพื่อให้โครงการเกษตรดำเนินไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลี้ภัยและชุมชน

ประชุมวางแผนงานกับเจ้าหน้าที่อุ้มเปี้ยม จำนวน 26 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

ประชุมและวางแผนการเกษตรและฝึกอาชีพกับเจ้าหน้าที่พื้นที่บ้านนุโพเรื่องกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 7 และ 28 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม ได้เปิดให้การอบรมเกษตรกรรมอินทรีย์ เบื้องต้นสำหรับเกษตรกรรายใหม่ ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก มีผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 41 คน เป็นหญิง 27 คน และชาย 14 คน ในหัวข้อ ประโยชน์ของพืชผัก การขึ้นแปลงและเพาะปลูกผัก การควบคุมแมลง และยังเรียนรู้วิธีการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำกระถางและภาชนะปลูกผักได้ด้วย

ต่อมาในวันที่ 13-14 มีนาคม ได้จัดการอบรมความรู้เกษตรกรรมอินทรีย์ให้กับผู้ลี้ภัยจำนวน 40 คน ประกอบด้วยชาย 23 คน และ หญิง 17 คน ให้เรียนรู้ในหัวข้อ ระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์ การเตรียมดินก่อนลงแปลงปลูก การป้องกันแมลงศัตรูพืช การสกัดสารและการทำปุ๋ยน้ำหมัก ตลอดจนการแบ่งพื้นที่และการจัดการพื้นที่เกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ในวันที่ 14-16 มีนาคม โคเออร์แม่สอดจัดอบรมเกษตรกรใหม่ ที่พื้นที่ ฯ บ้านนุโพ มีผู้ลี้ภัยสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน เป็นหญิง 9 คน และชาย 11 คน หลักสูตรนี้เน้นเรื่อง พืชผักกับสุขภาพ การทำเกษตรอินทรีย์ วิธีการทำสวนผักอินทรีย์ รู้จักแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชในแปลงผักอินทรีย์ เป็นต้น

ในเดือนมีนาคม โครงการยังได้ให้การอบรมเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเกษตรพื้นฐานของโคเออร์มาแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรอื่นๆ

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตรวจสอบธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงดินก่อนลงแปลงปลูก การสกัดสารและการทำปุ๋ยน้ำหมัก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ตลอดจนการจัดการเอกสาร บันทึกรายละเอียดการทำเกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมานำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้ครอบครัว เพื่อนสมาชิกในโครงการได้ โดยจัดที่บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 103 คน เป็นหญิง 47 คน และ ชาย 56 คน

ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม จัดการอบรมการทำการเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรกลุ่มเก่าที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จำนวน 63 คน (ชาย 19 คนและหญิง 44 คน) โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรในชุมชผู้ลี้ภัยและเจ้าหน้าที่โครงการของโคเออร์เป็นผู้ให้การอบรม เนื้อหาการอบรมว่าด้วย การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนนำความรู้ที่ได้รับนี้ กลับไปทำที่แปลงเกษตรของตนเองต่อไป

การอบรมเกษตรกรที่มีประสบการณ์แล้วที่บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตากนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 19 คน โดยมีหัวข้อในการอบรมได้แก่ หลักการเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการเพาะปลูก การเตรียมดิน หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน มีการทำประวัติข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรแต่ละรายที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ในโอกาสต่อไป การอบรมครั้งนี้มีความมุ่งหมายให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิต และ สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ พึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ โคเออร์แม่สอดยังให้การอบรมบุคลากรผู้ลี้ภัยให้มีทักษะความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดที่บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560

ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม 2560 พาเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน (ชาย 9 คน หญิง 11 คน) ดูงานเรื่องการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุด เช่น การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ( ที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และ กักเก็บน้ำ ) การบริหารจัดการรายได้ และการทำบัญชีครัวเรือน (รายรับและรายจ่าย)