โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมวันเสาร์เพื่อปลูกฝังเยาวชนจิตอาสา รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยตามครัวเรือน

   เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ ได้ฝึกการมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนเพื่อช่วยรณรงค์เรื่องของการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยฝึกฝนตนเองให้มีจิตสาธารณะ และรณรงค์สร้างความตระหนักต่อคนในชุมชนเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย ด้วยการบรรจุถุงทรายและถุงน้ำแล้วนำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือน

   ในกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่โคเออร์ได้ให้ความรู้แก่เด็กเรื่องของประโยชน์ของถุงทรายและถุงน้ำที่ทุกครัวเรือนต้องมีเตรียมแขวนไว้ และหลายๆบ้านมีถุงน้ำถุงทรายไม่เพียงพอ บางที่เก่าและชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ วันนี้เด็กๆจึงได้รับมอบหมายให้ช่วยกันบรรจุคนละไม้ละมืออย่างระมัดระวังและรวดเร็ว จากนั้น เป็นกิจกรรมการเดินรณรงค์ตามบ้านเรือนแจกถุงทรายและถุงน้ำ ด้วยการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆไปตามบ้านเรือนในชุมชนเพื่อแจกถุงน้ำถุงทรายให้คนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนให้ความสนใจและดีใจที่ได้รับแจกถุงทราย ซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าเด็กผู้ลี้ภัยมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการช่วยเหลือกันในการบรรจุถุงทรายถุงน้ำ แบ่งหน้าที่กันทำงาน และเดินรณรงค์ตามบ้านเรือน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน ชาวบ้านและผู้นำชุมชนมีความสนใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยนี้อย่างเต็มที่

   กิจกรรมที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมภารกิจจำนวน 187 คน เป็นหญิง 99 คน ชาย 88 คน และที่บ้านแม่ละอูนมีจำนวน 214 คน เป็นหญิง 109 คน ชาย 105 คน

กิจกรรมแขวนถุงทรายและถุงน้ำเพื่อใช้ป้องกันไฟที่บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 187 คน

กิจกรรมวันเสาร์จิตอาสารณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในชุมชนที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 214 คน