โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมยุวเกษตรกรผู้ลี้ภัย

  เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการเกษตรเพื่อผลิตอาหารอันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ให้กับผู้ลี้ภัยตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมอบรมยุวเกษตรกรผู้ลี้ภัย ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยหลักสูตรที่อบรมได้แก่ หลักการเกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ของการปลูกผักและวิธีการปลูกผักกินเอง การป้องกันแมลงโดยไม่ใช้เคมี และการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชผัก

  การอบรมยุวเกษตรกรจัดขึ้นที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 มียุวเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 70 คน เป็นหญิงจำนวน 48 คน ชาย จำนวน 22 คน และจัดขึ้นที่บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม มียุวเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยเป็นหญิง 42 คน และชาย 38 คน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ยุวเกษตรกรที่บ้านแม่สุริน ช่วยกันเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งได้แก่ เศษพืชผักผลไม้ และหน่อกล้วยเป็นต้น

ยุวเกษตรกรกำลังพรวนดินเตรียมแปลงและขึ้นแปลงปลูกผัก

โคเออร์อบรมยุวเกษตรกรที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน