โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยจัดตั้งกลุ่มฝึกอาชีพ

   ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ลี้ภัยของโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดการประชุมร่วมกับบุคลากรผู้ลี้ภัย เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน การทำความเข้าใจกับโครงการที่จะดำเนินไปตลอดปีนี้ จากนั้นจึงติดประกาศรับสมัครผู้ลี้ภัยที่จะเข้าร่วมกลุ่มอาชีพสายเกษตรกรรมและกลุ่มนอกเหนือจากเกษตรกรรม

   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม มีการอบรมเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ให้กับบุคลากรผู้ลี้ภัย เพื่อฝึกทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้นำความรู้และทักษะ ไปพัฒนาและอบรมให้กับผู้ลี้ภัยที่สนใจอาชีพเกษตรกรต่อไป โดยโครงการที่บ้านถ้ำหิน ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น แก่บุคลากรผู้ลี้ภัย จำนวน 6 คน ในวันที่ 14-16 มีนาคม

   สำหรับที่บ้านต้นยาง ได้ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพและการปรับสภาพดิน แก่บุคลากรผู้ลี้ภัย จำนวน 8 คน ในวันที่ 23-25 มีนาคม

   ส่วนการอบรมผู้ลี้ภัยให้เป็นเกษตรกรรายใหม่ มีขึ้นในวันที่ 22- 24 มีนาคม ด้านเกษตรอินทรีย์ขั้นต้นแก่เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 17 คนที่บ้านต้นยาง ซึ่งกิจกรรมโดยรวมต่อไปคือจะมีการจัดตั้งกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรม การให้ความรู้ในด้านการ การเพาะปลูกพืชผัก การเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา กบ หมู แพะ รู้จักการบันทึกผลความก้าวหน้าของการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทุกเดือน มีการจัดอบรมด้านการทำบัญชีควบคุมรายรับและรายจ่ายกิจกรรม มีการจัดทำและแจกจ่ายคู่มือการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ และส่งเสริมการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

จัดอบรมการบริหารโครงการ ในหัวข้อเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม แก่ผู้ลี้ภัยที่บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

จัดอบรมการบริหารโครงการในหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานกิจกรรม แก่ผู้ลี้ภัยที่บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

โคเออร์ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี และ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี

โคเออร์ให้การอบรมความรู้พื้นฐานในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ลี้ภัยที่สนใจเป็นเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 17 คน ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560