โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเพื่อทบทวนความรู้สำหรับเกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมเบื้องต้นแล้ว

  ในห้วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560 โคเออร์กาญจนบุรีให้การอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่พักพิง ฯ เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านพืชและสัตว์หลายหลักสูตร ส่งเสริมการดำเนินการวิถีเกษตรอินทรีย์ตามความถนัดของเกษตรกร ให้ประสบผลสำเร็จและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อการเลี้ยงชีพในปัจจุบันและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต

  โดยที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ด เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน แก่เกษตรกร 24 คน เป็นหญิง 13 คน ชาย 11 คน และวันที่ 20-21 เมษายน อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะถั่วงอกให้กับเกษตรกรจำนวน 24 คน เป็นหญิง 17 คน ชาย 7 คน สำหรับที่บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ให้การอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงและเตรียมผืนดินก่อนการเพาะปลูก ในวันที่ 5-6 เมษายน มีเกษตรกรผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน เป็นหญิง 26 คน ชาย 7 คน ต่อมา วันที่ 19 เมษายน ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะถั่วงอก ให้แก่เกษตรกร 18 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 8 คน และในวันที่ 21-22 มิถุนายน ให้การอบรมเรื่องการใช้สารชีวภาพไล่แมลงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ให้กับเกษตรกรจำนวน 45 คน เป็นหญิง 31 คน ชาย 14 คน

 

 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงและป้องกันโรคในสัตว์ปีก

รวมทั้งสิ้น มีเกษตรกรผู้ลี้ภัยได้รับการอบรมในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเป็นจำนวน 144 คน ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรหญิง 97 คน และชาย 47 คน