โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย บ้านแม่สุริน อำเภอ ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาอัคคีภัยทั้งจากไฟป่า และไฟจากอุบัติเหตุ ดังนั้น โคเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรภาคชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารพื้นที่ กลุ่มเยาวชน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ลี้ภัยทุกคน  เกิดความตระหนัก  ร่วมแรงร่วมใจ เรียนรู้วิธีป้องกันไฟป่าหน้าแล้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การทำแนวกันไฟ  มิให้ไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้าง หรือเข้ามาถึงที่อยู่อาศัย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 110 คน เป็นหญิง 65 คน และชาย 45 คน

กรรมการชุมชนผู้ลี้ภัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกันภัยของชุมชน
ไฟป่าจะไม่ลุกลามสร้างความเสียหาย ถ้ามีแนวป้องกันไฟ

กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการรวมพลอาสาสมัครผู้ลี้ภัยจากเขตต่าง ๆ ของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์
และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า มิให้ลุกลาม

อาสาสมัครผู้ลี้ภัยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับแจกจากโคเออร์ในการเก็บกวาดและหักร้างถางพง ขนย้ายซากไม้ล้ม กวาดกิ่งไม้ และใบไม้แห้ง
ที่ร่วงหล่นกองสุมกัน อันอาจเป็นเชื้อเพลิงติดไฟให้พ้นทาง เพื่อให้ทางเดินเดิมเป็นที่โล่งเตียนสำหรับเป็นแนวกันไฟป่า

อาสาสมัครผู้ลี้ภัย ได้แยกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเดินทางลัดเลาะขึ้นดอยตามแนวไหล่เขาไปพร้อมกับหักร้างถางพงหญ้าที่ระเกะระกะ
และเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้แห้งไปตลอดเส้นทางจนถึงที่โล่งปลอดภัย

การทำแนวป้องกันไฟป่า ช่วยลดการสูญเสียให้จำกัดวงในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ลุกลามไปยังพื้นที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า รวมถึงลดอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าและมนุษย์ สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจของกลุ่มอาสาสมัครและโคเออร์