โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ

   กิจกรรมที่จัดขี้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยทั้งสองแห่งของแม่สะเรียง ได้แก่ บ้านแม่ละอูน และ บ้านแม่ลามาหลวง โดยกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยมีความเข้มแข็งและสนใจที่จะเข้าร่วมและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในด้านกิจกรรมสันติภาพและเพื่อชุมชน โดยมีการจัดประชุมเยาวชนทุกเดือนเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน

    

   สำหรับปีนี้ มีงานด้านส่งเสริมชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้แก่ การรวมตัวไปเยี่ยมบ้าน และ ทำการซ่อมแซมบ้าน หรือทำความสะอาดบ้านให้ หรือสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุมีห้องน้ำใช้ในบ้าน เป็นต้น

   ในปีนี้ มีการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ และสร้างห้องน้ำให้ทุกเดือนเว้นเดือน โดยเยี่ยมในพื้นที่บ้านแม่ละอูนแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 19 เมษายน 8 มิถุนายน และ 10 สิงหาคม ส่วนที่บ้านแม่ลามาหลวง มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุยากไร้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 8 เมษายน 8 มิถุนายน และ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

   เป็นที่น่ายินดีว่า มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบริการผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ที่แม่ลามาหลวง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน 35 คนในเดือนเมษายน 45 คนในเดือนมิถุนายน 19 คนและในเดือนสิงหาคม เพิ่มเป็น 61 คน สำหรับที่บ้านแม่ละอูน มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 16 คน 23 คน และ 19 คน ตามลำดับ

  

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เยาวชน 19 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 9 คนได้ไปสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุที่บ้านแม่ละอูน ต่อมาในวันที่ 18 สิงหาคม เยาวชน 61 คน เป็นหญิง 40 คนและชาย 21 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้