โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดอบรมวิทยากรการเกษตร

   ในเดือนสิงหาคมมีการอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับบุคลากรและเกษตรกรผู้ลี้ภัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรผู้ลี้ภัยในโครงการเกษตรกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยฯ บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน เป็นชาย 6 คน ชาย 4 คน และอบรมในพื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 5 คน เป็นชาย 4 คน และ หญิง 1 คน

   เนื้อหาของการอบรม ได้แก่ การตรวจหาธาตุอาหารหลักในดิน การบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายของกิจกรรมสร้างรายได้ การตรวจรับและบันทึกข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด

การอบรมภาคทฤษฎีเรื่องการบันทึกข้อมูลรายรับ-จ่าย

  

อบรมภาคปฏิบัติการเรื่องการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน

  

การลงบันทึกข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจนับและเช็คสินค้าคงคลัง

การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด

  

หลักสูตรอบรมวิทยากรการเกษตร

   ต่อมา ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 จัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ขั้นสูงหรือหลักสูตรวิทยากรให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมขั้นต้นและขั้นกลางมาแล้ว โดยจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน เป็นหญิง 16 คน ชาย 4 คน

  

   บรรยากาศการอบรม 5 วัน เน้นการทำงานกลุ่ม นำเสนอปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการเป็นวิทยากรในด้านการระดมสมอง วิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา นำเสนอ อภิปราย และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับออกมาเป็นสื่อที่ง่ายต่อการเรียนการสอนต่อไป

    

เน้นการอภิปรายของกลุ่มและผู้เข้าร่วมเพื่อทบทวนความเข้าใจ และฝึกการเป็นวิทยากร

  

ผู้ช่วยสอนที่จบการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ขั้นสูง ภายใต้โครงการ ทำการบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรม

  

ผู้เข้ารับการอบรมทดลองทำการตรวจธาตุอาหารในดิน

  

   ในเดือนสิงหาคม ยังมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ลี้ภัยที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ขั้นต้น 40 คน (ที่บ้านใหม่ในสอย 20 คน และ บ้านแม่สุริน 20 คน และผู้สำเร็จการอบรมเกษตรอินทรีย์ขั้นกลางจำนวน 117 คน (ที่บ้านใหม่ในสอย 57 คน และ บ้านแม่สุริน 60 คน)