โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็ก สิทธิและหน้าที่เด็ก

   เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 โคเออร์ราชบุรีได้จัดการอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ชุมชนของโคเออร์ที่เป็นผู้ลี้ภัยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ . ราชบุรี จำนวน 12 คน รูปแบบการอบรม มีการบรรยาย การแบ่งกลุ่มกันทำงานด้วยการนำกรณีศึกษามาอภิปรายและบอกเล่าประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกันเด็กจากภัยคุกคาม และแนวทางช่วยเหลือ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งทำให้บุคลากรใหม่เหล่านี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานแนะนำและช่วยเหลือเด็กต่อไป

   ต่อมาโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดการอบรมเรื่องสิทธิเด็กและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์เด็ก โดยจัดครั้งแรกให้กับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชนของโคเออร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และที่ชุมชนบ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิพื้นฐาน 4 ประการของเด็ก ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ สิทธิในการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันเด็กก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยมีชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์คอยแนะนำช่วยเหลือ การอบรมมีการระดมความคิดเห็นป้องกันและแก้ปัญหา และ มีบทสรุปที่สำคัญอย่างหนึ่งว่า การป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิเด็กทำได้หากชุมชนรับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กและยื่นมือเข้าช่วยเหลือจากการอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้เห็นถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงศักยภาพและความคิดของผู้เข้าร่วมต่อประเด็นด้านการคุ้มครองเด็ก

    

การอบรมที่บ้านถ้ำหิน 18 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 26 คน

  

กิจกรรม “มารู้จักสิทธิและหน้าที่ของเรา” เป็นการเรียนรู้สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 4 ประการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัวและชุมชน

  

ผู้เข้าร่วมอ่านนิทานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และตอบคำถาม ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงทัศนคติของตนเองต่อประเด็นการล่วงละเมิด โดยวิทยากรสรุปว่าการล่วงละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเด็ก กิจกรรมเกิดข้อสรุปว่า การล่วงละเมิดนั้นป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากคนในชุมชนรับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและยื่นมือเข้าช่วย

  

กิจกรรมสร้างความเข้าใจรู้จักแยกแยะความต้องการและความจำเป็น เมื่อเข้าใจแล้วจะสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง การสร้างความตระหนักถึงการใช้เงินให้คุ้มค่า และการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็น

  

การจัดการอบรมสิทธิเด็กและหน้าที่การปกป้องคุ้มครองเด็ก ที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 38 คน เป็นหญิง 28 คน ชาย 10 คน

กิจกรรมสำรวจความรู้สึก โดยให้ผู้เข้าร่วมดูภาพและแสดงความรู้สึกของตนต่อภาพที่เห็นและตระหนักถึงเด็กในภาวะต่างๆ ทั้งที่ได้รับสิทธิและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมเรียนรู้เปิดใจรับฟังความเห็นต่างของผู้เข้าร่วมคนอื่นในการช่วยเหลือแก้ไข

    

กิจกรรมสร้างความตระหนักว่าชุมชนร่วมกันป้องกันปัญหาและภัยที่คุกคามเด็กได้

กิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการใช้เงินให้คุ้มค่า และการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็น