โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมรักบ้านเกิดและเสริมกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยยากไร้

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมรักบ้านเกิดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ และ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยเน้นการอบรมในหัวข้อ “คุณค่าในตนเอง” เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่น เห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ ที่จะกล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน เกิดการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและพร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการตั้งรับด้วยความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถในการพึงพาตนเอง เป็นการรับรู้คุณค่าของตนเอง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชุมชนอนาคต

   กิจกรรมรักบ้านเกิดที่บ้านอุ้มเปี้ยม เน้นให้ผู้สูงอายุยากไร้มาร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการวาดแผนที่ของหมู่บ้าน บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนั้นๆ

    

  

โคเออร์จัดกิจกรรมรักบ้านเกิดขึ้นที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตากเพื่อให้ผู้ลี้ภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเอง ในวันที่12กรกฎาคม มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน 33 คน

    

    

ในวันที่ 21 กรกฎาคม จัดกิจกรรมรักบ้านเกิดที่บ้านอุ้มเปี้ยม โดยเน้นให้ผู้สูงอายุยากไร้มาร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

    

  

ที่อุ้มเปี้ยมยังมีกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและนวดเพื่อสุขภาพโดยผู้สูงอายุ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

   ที่บ้านนุโพ จัดกิจกรรมรักบ้านเกิด ในหัวข้อการอยู่ร่วมกันและลดความขัดแย้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัยและผู้ยากไร้ ที่เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความหมายของคำว่าคุณค่าของตน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ด้วยการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น และอยู่กับคนอื่นได้ดีในสังคม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นตัวตนที่แท้จริง

    

ที่บ้านนุโพ จัดกิจกรรมรักบ้านเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ในหัวข้อ การลดความขัดแย้ง เพื่อให้ผู้ลี้ภัยผู้ยากไร้ จำนวน 25 คน เข้าใจถึงความหมายของคำว่าคุณค่าของตน ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปรกติสุข

    

    

    

กิจกรรมรักบ้านเกิดจัดขึ้นที่บ้านนุโพเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ลี้ภัยและผู้ยากไร้ที่เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน เป็นหญิง 24 และ ชาย 11 คน เพื่อให้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันถึงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตหากต้องกลับมาตุภูมิ

   สำหรับที่บ้านแม่หละ นั้นนอกจากการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเอง แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้ลี้ภัยสูงอายุ และผู้ยากไร้ได้ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดตามกำลังและศักยภาพ เช่น กิจกรรมด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้มาพบปะ จับกลุ่มจัดแสดงกิจกรรมการแสดงท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านที่เคยอยู่อาศัย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ อีกทั้งเป็นการส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นต่อไปอีกด้วยในการพบปะยังเป็นโอกาสให้ทำน้ำเต้าหู้ดื่มเพื่อสุขภาพ มีการให้การอบรมการเพาะถั่วงอกเป็นอาหารเสริม หรืออบรมทำน้ำยาล้างจาน แล้วรับน้ำยาล้างจานไปใช้คนละ 1 ขวด น้ำยาล้างจานส่วนเกินจะนำไปมอบให้ครัวเรือนยากไร้ต่อไป การอบรมทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์ไปใช้ในครัวเรือนอีกทั้งได้ความรู้ติดตัวไปผลิตหรือถ่ายทอดต่อหรือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

  

  

กิจกรรมรักบ้านเกิดจัดให้ผู้ลี้ภัยที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ทำงานให้โคเออร์ที่พื้นที่บ้านแม่หละโซนบี จำนวน80 คน เป็นหญิง 66 คน และชาย 14 คน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

  

  

กิจกรรมรักบ้านเกิด จัดที่ศูนย์บริการสังคมของโคเออร์ที่แม่หละ โซนเอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีผู้ลี้ภัยด้อยโอกาสและเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนของโคเออร์ เข้าร่วมจำนวน 80คน เป็นชาย 60 และคน หญิง 20 คน

  

  

การอบรมเรื่อง “เพาะถั่วงอก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วม 45 คน เป็นหญิง 25 คน ชาย 20 คน เพื่อเป็นอาหารเสริม แจกจ่ายผู้ยากไร้ และสามารถสร้างรายได้อีกด้วย

    

จัดอบรมทำน้ำยาซักล้างเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านแม่หละ มีผู้สุงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

    

อบรมการผลิตน้ำยาซักล้างใช้เองอีกครั้งที่บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ให้ผู้สูงอายุจำนวนอีก 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม