โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนจิตสาธารณะซ่อมแซมถนน

   โคเออร์ได้ให้การดูแลผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดนของอำภอแม่สะเรียงและพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โคเออร์พบว่ามีผู้ลี้ภัยที่เกิดและเติบโตในพื้นที่พักพิง ฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนผู้ลี้ภัยเหล่านี้ ได้เรียนรู้และฝึกการมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เป็นต้นว่าช่วยซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการสัญจรซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายจากการกัดเซาะของกระแสน้ำไหลหลากในหน้าฝนให้อยู่ในสภาพดี เพื่อความปลอดภัย เป็นการลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการใช้ถนนอีกด้วย ดังนั้น โคเออร์แม่สะเรียง จึงจัดให้มีกิจกรรมเยาวชนจิตสาธารณะซ่อมแซมถนนขึ้นที่พื้นที่บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 มีเยาวชนชาย 32 คน หญิง 27 คน รวม 59 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการอธิบายเรื่องประโยชน์ของถนนและการใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่โคเออร์ เมื่อเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเข้าใจดีแล้ว กิจกรรมการซ่อมแซมถนนจึงได้เริ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์ นำกลุ่มเด็กช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่จะทำการซ่อมแซม จากนั้นมีการช่วยผสมปูน เยาวชนได้เรียนรู้วิธิการผสมปูนในการซ่อมถนน จากนั้นลงมือช่วยกันขนปูน หินและทราย เพื่อซ่อมถนน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ

  

  

  

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่กล่าวว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะช่วยซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ทำให้การเดินทางสะดวกและลดอันตรายจากถนนที่เสียหาย เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการมีน้ำใจจิตอาสา และลงแรงในการซ่อมแซมถนน ทำให้เกิดความภูมิใจที่มีส่วนรวมในการทำงานเพื่อชุมชน