โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ความสะอาดและเรียนรู้เรื่องขยะ

   เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนผู้ลี้ภัยเกิดจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โคเออร์แม่ฮ่องสอนและโรงเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยบ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ให้เด็กและเยาวชนจำนวน 64 คน เป็นหญิง 42 คน ชาย 22 คน

มีการสอนและชี้แจงให้เด็กๆผู้ลี้ภัยมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมือของตนเอง มีความเข้าใจและรู้รักความสะอาดด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะ ให้เป็นที่เป็นทาง เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า การนำสิ่งที่ยังใช้สอยได้ กลับมาใช้อีก ไม่ทิ้งเปล่า ตลอดจนการจำหน่ายสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังแปรรูปได้ ซึ่งนอกจากทำให้ขยะลดลงแล้ว ยังเกิดรายได้จากการจำหน่ายอีกด้วย

สวมถุงมือเพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการเก็บขยะ

หลังจากเรียนรู้ประเภทของขยะ ความจำเป็นในการคัดแยกขยะ เจ้าหน้าที่นำเด็กอาสาทั้ง 64 คน จับกลุ่มออกเดินเก็บขยะตามถนน แม้ฝนตก เด็ก ๆ ก็ยังตั้งใจเก็บขยะเพื่อให้พื้นที่สะอาดปลอดขยะ

  

  

จากการสอบถามความเห็นของเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมถึงความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ซึ่งเด็กๆตอบว่าชอบที่ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ รู้สึกพอใจที่ได้ทำประโยชน์ทำตัวมีคุณค่าต่อชุมชน นอกจากนี้ยังพอใจที่เห็นโอกาสในการหารายได้จากการคัดแยกขยะ นำไปขายและเกิดรายได้อีกด้วย