โคเออร์แม่สอดอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ที่บ้านแม่หละ

   เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ให้มีความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพก่อนกลับสู่มาตุภูมิในอนาคต โคเออร์แม่สอดได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านเกษตรกรรมขึ้นที่บ้านแม่หละในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560 และกิจกรรมการติดตามผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีจำนวนผู้หนีภัยเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 16 คน

   การอบรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อ
      - หัวข้อที่ 1 ระบบนิเวศ
      - หัวข้อที่ 2 โครงสร้างของพืช
      - หัวข้อที่ 3 ดินและชนิดของดิน
      - หัวข้อที่ 4 ธาตุอาหารของพืช
      - หัวข้อที่ 5 ภูมิอากาศกับการทำเกษตร
      - หัวข้อที่ 6 หลักการในการทำเกษตรอินทรีย์

   การอบรมครั้งนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดการเอกสารในสำนักงาน ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในชุมชนของตนเองต่อไป และสามารถทำการบันทึกข้อมูลเอกสารผลผลิตในครัวเรือนของตนเองได้

    

    

    

บรรยากาศการอบรมวิทยากรในเดือนพฤศจิกายน 2560

   เต่อมาในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2560 ได้จัดการอบรมครั้งที่ 2 ขึ้นให้กับผู้หนีภัยกลุ่มเดิมให้มีความรู้ต่อเนื่องในหัวข้อต่อไปนี้
      - บทที่ 7 เรื่องการปรับปรุงดิน
      - บทที่ 8 เรื่องศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชในสวนผักอินทรีย์
      - บทที่ 9 เรื่องการสกัดสารไล่แมลงจากพืชที่สามารถหาได้ในชุมชน
      - บทที่ 10 เรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
      - บทที่ 11 เรื่องการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์
      - บทที่ 12 เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอินทรีย์

    

    

บรรยากาศการอบรมครั้งที่ 2 ในเดิอนธันวาคม 2560

   ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561ได้จัดกิจกรรมการติดตามงานและให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 5 ครอบครัว ดังนี้
      - 1. กลุ่มครอบครัวเลี้ยงหมูและปลูกผักจำนวน 2 ครอบครัว
      - 2. กลุ่มครอบครัวเลี้ยงแพะและปลูกผักจำนวน 1 ครอบครัว
      - 3. กลุ่มครอบครัวเลี้ยงกระต่ายและปลูกผักจำนวน 1 ครอบครัว
      - 4. กลุ่มครอบครัวเลี้ยงปลาไหลและปลูกผักจำนวน 1 ครอบครัว