โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมฉลองคริสตมาสให้กับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง ฯ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอภิบาลตลอดปี ให้กับคริสตศาสนิกชนผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวมและ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยการสอนคำสอน การสอนขับร้องเพลงประกอบในพิธีบูชาขอบพระคุณในโบสถ์ การแก้บาป การศึกษาพระคัมภีร์ เป็นต้น

   ในเดือนธันวาคม ในช่วงเทศกาลคริสตมาส ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นในโบสถ์ในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้งสองแห่ง การฉลองจะแยกเป็นสองส่วนคือส่วนศาสนพิธี ด้วยการทำพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเป็นงานรื่นเริง ได้แก่ การแสดงการรำดาบของพ่อบ้าน การแสดงของแม่บ้าน การแสดงของเยาวชน จับสลากสอยดาว แลกของขวัญ โดยจัดที่โบสถ์เซนต์แมรี่ ในพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอยในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และที่โบสถ์พระหฤทัย ในบ้านแม่สุริน ในวันที่ 1 มกราคม 2561 มีผู้หนีภัยร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 420 คน เป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคีและความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นการรวมตัวกันสร้างพลังความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจแสดงความรัก ความห่วงใยต่อกันระหว่าง เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ในกลุ่มผู้หนีภัยที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ในโอกาสสำคัญนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์เซนต์แมรี่ บ้านใหม่ในสอย

    

บรรยากาศสนุกสนานของวันคริสตมาสที่โบสถ์เซนต์แมรี่ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย

  

การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน