โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมกิจกรรมเกษตรเพื่อผู้หนีภัยด้อยโอกาส

   ในห้วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 โคเออร์กาญจนบุรียังคงส่งเสริมการดำเนินโครงการฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมความรู้และทักษะด้านการเกษตร แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์สัตว์ ทำให้สามารถเพาะปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพ มีการให้ความรู้แก่ผู้หนีภัยที่เป็นบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเดือนตุลาคม ซึ่งช่วยให้นำความรู้ไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในโอกาสที่ไปเยี่ยมแปลงเกษตรทุกเดือน อีกทั้งสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอีกด้วย ในช่วงที่สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก เกษตรกรได้มีการเตรียมพื้นที่ เช่น การถางหญ้า การขึ้นแปลงสำหรับการเพาะปลูก และได้ลงมือเพาะปลูก ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงสัตว์เล็ก เช่น ปลา กบ หมู แพะ สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ซึ่งทำให้มีไข่รับประทานและเกิดรายได้จากการขายไข่อีกด้วย

   ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในภาชนะ ให้กับผู้หนีภัยที่พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหินที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกให้สามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง จำนวน 24 ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมออกร้านแสดงผลผลิตและจำหน่ายหารายได้ให้ผู้หนีภัย โดยจัดขึ้นที่พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 และที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีผู้สนใจหมุนเวียนเข้าชมกิจกรรมนิทรรศการ การสาธิตและการขายสินค้า ตลอดทั้ง 3 วัน ประมาณ 1,500 คน แต่ละพื้นที่ นอกจากการซื้อขายสินค้าแล้วยังมีการจัดแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างทีมกรรมการบริหารชุมชน และทีมผู้สูงอายุเพื่อความสมมัคคีและสุขภาพของผู้หนีภัย ฯ อีกด้วย ความก้าวหน้าของโครงการเพื่อการพึ่งพาตนเอง ณ เดือนธันวาคม มีผู้หนีภัยจากการสู้รบที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงชีพสร้างรายได้ จำนวน 945 ครอบครัว หรือ 2,222 คน ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกผัก และเพาะเห็ด จำนวน 2,082 คน ผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลา กบ หมู เป็ด ไก่ และแพะ จำนวน 104 คน และ ผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ขายอาหาร เครื่องดื่ม พิมพ์เสื้อ ทอผ้า ตัดเย็บ รับซื้อขยะไปขายต่อ จำนวน 34 คน

   

   

กิจกรรมส่งเสริมผู้หนีภัยด้อยโอกาสขาดที่ดินให้ทำการปลูกผักในภาชนะต่าง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน

      

      

เยี่ยมชมปศุสัตว์และแปลงผักตลอดจนพบปะเกษตรกรบ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

      

      

กิจกรรมแสดงสินค้าผลิตผลเกษตร จัดขึ้นที่พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน ราชบุรี เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560

      

   

จัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพผู้หนีภัยด้อยโอกาสที่บ้านต้นยาง 22-24 พฤศจิกายน 2560

   

   

เมื่อวันที่ 23-24 พย 60 มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้หนีภัยที่ผ่านการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์เล็กเบื้องต้นที่บ้านต้นยาง

การติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่บ้านถ้ำหิน เมื่อเดือนตุลาคม 2560

การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่บ้านต้นยาง