โคเออร์อรัญประเทศดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนชายแดน

   ในปี 2548 โคเออร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง ได้เริ่มโครงการทุนการศึกษาเด็กยากจน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรพิการและยากไร้บริเวณชายแดน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบปัญหายากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 คน ปัจจุบัน โครงการได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ณ เดือนธันวาคม 2560 โครงการได้รับเด็กนักเรียนขาดแคลนไว้ในโครงการจำนวน 133 คน ประกอบด้วยเด็กยากจนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 120 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 คน

   ทุกเดือนเด็กนักเรียนในโครงการจะได้รับปัจจัยเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ารถ เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพรับจ้าง และเป็นเกษตรกรยากจน มีบุตรหลานหลายคน ให้สามารถส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาภาคสามัญ หรืออาชีวะศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าทางด้านการเรียนและการหาเลี้ยงชีพ เด็กนักเรียนในโครงการของโคเออร์จึงมีความสุข มีผลการเรียนที่น่าพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   

   

พบปะนักเรียนทุนที่โรงเรียน

   

   

เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนผู้รับทุนถึงบ้าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเด็ก ๆ