โคเออร์แม่สะเรียงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการปกป้องคุ้มครองเด็ก

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้งสองแห่ง เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ ฯ ซึ่งเป็นผู้หนีภัย ที่ทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กได้เกิดความเข้าใจการทำงานยิ่งขึ้น และเห็นความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองเด็ก มีการวางแนวทางในการทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งต่อเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมดูแลต่อเนื่องต่อไป โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ชุมชน ของโคเออร์เข้าร่วมจำนวน 44 คน เป็นหญิง 23 คน ชาย 21 คน และต่อมาจัดที่แม่ลามาหลวง ในวันที่ 7 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วม 45 คน เป็นหญิง 24 คน ชาย 21 คน

   สาระของการสัมมนา เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการทำงานการปกป้องเด็กเพื่อความแม่นยำและความรู้ในการทำงานกับเด็ก กิจกรรมระดมความคิด รับรู้ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก เช่น ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้าใจให้เด็กร่วมมือแก้ไขปัญหา จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่างๆ ตลอดจนทบทวนบทบาทของตนเองในการทำงาน พร้อมทั้งช่วยกันเสนอความคิดเห็นในการทำงาน การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องประสานอย่างชัดเจนเพื่อการประสานงานที่รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดในงานคุ้มครองเด็ก

   

   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าร่วม 44 คน

      

      

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 45 คน