โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพผู้หนีภัย

   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม ในวันที่ 13 ตลาคม และที่พื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอนในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ผู้หนีภัยที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และนำไปบอกต่อแก่เพื่อนบ้าน เป็นการสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางการตลาดของผู้หนีภัยในการซื้อขายผลผลิต สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจแก่ เด็ก เยาวชน และผู้หนีภัยทั่วไปที่สนใจพัฒนางานอาชีพจากทักษะความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ เป็นแหล่งกระจายสินค้า โคเออร์ได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ พบว่า กิจกรรมที่ผู้ร่วมงานสนใจมากที่สุดคือการเลี้ยงหมู รองลงมาคือการเพาะปลูก การเลี้ยงปลา กบ และทอผ้า นอกจาก กิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมประกวดการทำอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้หนีภัย เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

   ในงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการจัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเรนนีหรือกะเหรี่ยงแดง และการแสดงแฟชั่นโชว์สินค้าที่ผลิตโดยผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก สบู่ กระเป๋า ฯลฯ ผู้หนีภัยยังได้ฝึกทักษะการตลาดคือการเป็นผู้อธิบายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมให้ผู้หนีภัยเห็นความสำคัญและหันมาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตัวเองในอนาคตต่อไป

  

  

   กลุ่มเกษตรกร เปิดร้านค้าการขายพืชผักตามฤดูกาลและเป็นที่ชื่นชอบจากชุมชนที่มาร่วมงานมาก เนื่องจาก ผักที่เกษตรกรของเรานำมาขายเป็นผักปลอดสารเคมี และผลผลิตสวยงาม กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ได้นำนำกบและปลา มาแสดงในซุ้มนิทรรศการเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ และซื้อหา กลุ่มกิจกรรมนอกภาคเกษตรกร ได้มาเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า รับสกรีนเสื้อ ร้านขายเทียนไข สบู่ ล้างหน้าและสบู่อาบน้ำ น้ำยาล้างจาน ตลอดจนกลุ่มรับซื้อของเก่าที่นำไปแปรรูปได้ มีการเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวได้ในอนาคตเมื่อเดินทางกลับมาตุภูมิหรือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

  

  

ผู้หนีภัยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการและซื้อผลผลิตเป็นจำนวนมาก บุคลากรหน่วยงานสงเคราะห์ต่างๆ ได้ให้การสนับสนุน
และซื้อหาผลผลิตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้หนีภัยด้วยเช่นกัน

   บรรยากาศการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผลงานผู้หนีภัย ที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 มีผู้มาร่วมงานประมาณ 400 คน มีการจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ลี้ภัยของกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรและสินค้าอุปโภคอื่น ๆ ทำให้ชุมชนได้ตระหนักว่ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้มีประโยชน์ เป็นทักษะความรู้ติดตัวไปในอนาคตเมื่อกลับสู่มาตุภูมิหรือไปอยู่ในประเทศที่สาม

    

    

    

  

การแสดงของผู้ลี้ภัยเด็ก

  

  

การแสดงของผู้สูงอายุ

  

การประกวดการทำอาหาร

  

คณะกรรมการทำการตัดสินและมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงาน