โคเออร์แม่สอดเชิดชูผู้หนีภัยในโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

   บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี โดยมุ่งเน้นให้ครอบครัวผู้หนีภัยที่เข้าร่วมโครงการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นในบริเวณบ้านพักของตัวเอง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนก็เคยได้รับการอบรมจากทางโคเออร์ในเรื่องของหลักการคัดแยกขยะ เข้าใจเรื่องการลดการใช้สิ่งที่ทำให้เกิดขยะ รู้จักนำสิ่งที่ใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ มีความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงโทษของขยะ ดังนั้นโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนทางสู่การลดจำนวนขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้หนีภัย ที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่โครงการ แต่ละเดือน เจ้าหน้าที่โคเออร์และอาสาสมัครจะเข้าไปเยี่ยมบ้านที่ร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และให้คำแนะนำการดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาด การแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อให้เหลือขยะน้อยที่สุด เป็นการนำความรู้ความเข้าใจหลักการคัดแยกขยะที่ถูกต้องสู่ชุมชน และโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึง ความจำเป้นในการรักษาสุขอนามัย ด้วยการดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดน่าอยู่ รู้จักคัดแยกขยะเสมอ เพื่อสุขอนามัย ของผู้อยู่อาศัย

   ในการเยี่ยมทุกครั้งจะมีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ได้แก่ ไม้กวาด ถังน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์การทำสวนเพื่อให้ผู้หนีภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ ยังมีการให้คะแนนครัวเรือนที่ดูแลบ้านได้สะอาดเรียบร้อย แยกขยะเป็น สอดคล้องกับการเป็นบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นกำลังใจและเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับครัวเรือนอื่น ๆ อีกด้วย

      

เยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเดือนตุลาคม

      

      

  

ในการเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกเดือน เจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนความสะอาดและในเดือนพฤศจิกายน โคเออร์ได้มอบเกียรติบัตร
ให้บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นในแต่ละเขต ของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ จ. ตาก เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติต่อไป

      

   ในเดือนธันวาคม เจ้าหน้าที่โครงการ ยังคงเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้านที่ดีอีกด้วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยังได้ช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณรอบบ้านเพื่อเป็นตัวอย่าง จากนั้นได้มีการมอบป้ายโครงการไว้ติดบ้านรวมถึงการแจกไม้กวาดและบัวรดน้ำให้กับบ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านอีกด้วย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงบ้านที่มีความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอบรมและรณรงค์ “เยาวชนรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ต้องทิ้งขยะลงถังขยะ”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

      

      

โครงการจัดการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้ “เยาวชนรักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ต้องทิ้งขยะลงถังขยะ”
จัดขึ้นในวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2560