โคเออร์อรัญประเทศและมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมเด็กในโครงการทุนการศึกษาที่สุรินทร์

   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548 โคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขงได้เริ่มสำรวจเด็กยากจน โดยครั้งแรกเริ่มที่เด็กยากจนที่เป็นบุตรหลานของผู้พิการจากการเหยียบทุ่นและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่บริเวณชายแดนจากการรุกรานในอดีต ต่อมาโคเออร์ได้ขยายทุนการศีกษาไปครอบคลุมเด็กยากจนในอีกหลายโรงเรียนของอำเภออรัญประเทศ และตาพระยา และต่อมา ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในจังหวัด สุรินทร์ด้วย ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในโครงการจำนวน 141 คน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขงได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเด็กบางคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ได้เติบโตเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา เป็นความภูมิใจของเด็กๆ และครอบครัวตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการเป็นอย่างยิ่ง ที่เด็ก ๆ สามารถเอาชนะอุปสรรคความยากจน ด้วยความอุตสาหะพากเพียร เด็กทุกคนเล่าว่าพวกเขาจะตั้งใจเล่าเรียนและหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีรออยู่