โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกร่วมกับผู้ลี้ภัย

   เนื่องจากองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกเพศและวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชุมชนที่มีเสถียรภาพ วันสันติภาพสากลจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 และผู้ลี้ภัยสงครามมาอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ต่างถือว่า วันสันติภาพสากลก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญของตน เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้รำลึกถึงสันติภาพที่แท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆปี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคนให้กับสังคม นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และถ่ายทอดแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น เป็นการใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องชี้นำทางสร้างสันติสุขให้กับสังคม

   โคเออร์แม่สอดเล็งเห็นความสำคัญของสันติภาพ จึงได้จัดงานวันสันติภาพสากลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ คณะกรรมการผู้ลี้ภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ในชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง และ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ ความเท่าเทียมกันของบุคคล ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นการเยียวยารักษาจิตใจให้แก่ผู้ลี้ภัยสงครามในอดีต ให้มีความเคารพต่อชีวิต และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล การไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่ารูปแบบใดๆต่อเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสามัคคี และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้ยังสอดแทรกกิจกรรมการสร้างนิสัยในการกตัญญูกตเวที รู้จักเคารพและรู้คุณของ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นการให้ความสำคัญของคนรุ่นเก่า สร้างนิสัยที่ดีของคนรุ่นใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ได้รับการปฏิบัติสืบทอดต่อไป

   ในการจัดงานครั้งนี้ โคเออร์ได้จัดการประชุมกลุ่มเยาวชนรักสันติภาพเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมอบหมาย จัดสรรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการสรุปประเมินผลการจัดงานทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การประสานงานและการจัดงาน ซึ่งจะเป็นทักษะและคุณสมบัติที่ติดตัวเยาวชนให้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ด้วย

    

    

กิจกรรมวันสันติภาพที่บ้านนุโพอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

   งานวันสันติภาพโลกที่พื้นที่ ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน เช่นกันภายใต้หัวข้อ “ผู้ลี้ภัยสวดวิงวอนขอสันติภาพจงบังเกิด” โดยมีการกล่าวเปิดงานโดยผู้แทนองค์กร ผู้นำศาสนา จากนั้นเป็นกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นเมืองโดยนักเรียนมัธยม การแข่งขันตอบปัญหาโดยองค์กรสตรีกะเหรี่ยง การแสดงละครของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพปิดท้ายด้วยการเขียนข้อความเกี่ยวกับสันติภาพ เพื่อปลุกจิตสำนึกผู้เข้าร่วมงาน ทั้ง 350 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

    

    

    

    

   กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 มีแนวคิด “ร่วมกันส่งเสริมสันติภาพเพื่อความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของทุกคน”มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 585 คน (ชาย 355 คน หญิง 230 คน)โดยมีผู้แทนองค์กร และคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกล่าวเปิดงานเรื่องความสำคัญของการสร้างสันติภาพ และหนทางวิธีการสร้างให้เกิดสันติภาพ ต่อด้วยพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จากนั้น มีการแข่งขันร้องเพลงระดับมัธยม การจุดเทียนสันติภาพเพื่อให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานให้เกิดสันติภาพโดยเร็ว

    

    

    

    

   กิจกรรมวันสันติภาพเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้ลี้ภัย แม้ว่าจะต่างเชื้อชาติศาสนา และภาษา ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสันติภาพร่วมกัน และที่สำคัญคือเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังสืบทอดเจตนารมณ์ส่งเสริมสันติภาพต่อไป