โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ให้กับผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 และในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า ผู้นำ กรรมการชุมชน และผู้ประสานงานโครงการฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และโครงการต่าง ๆ มาร่วมเรียนรู้พัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้นำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

   กิจกรรมการเรียนรู้ - เรื่องผู้นำคืออะไร เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ผู้รับการอบรมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดี และยกตัวอย่างผู้นำในชุมชนของตน จากนั้นให้ผู้รับการอบรมบอกลักษณะผู้นำประเภทต่าง ๆ และข้อดีข้อเสียของผู้นำแต่ละประเภท

   กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาวะผู้นำ เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มใหญ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสำหรับ ผู้นำ ที่มีคนในกลุ่มมาจากหลากหลายพื้นฐานความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง ผู้นำจำเป็นต้องใช้ความหลากหลายมาเป็นข้อได้เปรียบของการทำงานร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

   กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง ด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรมบอกคุณสมบัติของตนเองที่แสดงว่าเป็นผู้มีภาวะของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ตามที่ดีได้ด้วย ผู้นำยังต้องรู้จักปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ ว่าจะนำกลยุทธ์ใดมาใช้ เพื่อจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรทำงานร่วมกันได้สำเร็จ

   ก่อนและหลังการอบรม ได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ซึ่งปรากฏว่า หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทำคะแนนดีขึ้น แสดงว่า การอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจจะเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนรายงานโครงการ การบริหารธุรกิจ การบริหารโครงการ การวางแผนการเงิน การปกครอง การพัฒนาผู้นำเชิงลึก การอบรมวิชาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

   การอบรมที่บ้านแม่สุริน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน เป็นชาย 6 คน และ หญิง 4 คน เห็นว่าเนื้อหาสาระของการอบรมมีประโยชน์ เป็นเรื่องใกล้ตัว วิทยากรถ่ายทอดได้ดี ทำให้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม

    

ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม                                              งานกลุ่ม                                              นำเสนอผลการทำงานกลุ่ม

  

มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมการอบรม

   ที่บ้านใหม่ในสอย มีการจัดการอบรมผู้นำในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 5 คน ซึ่งการประเมินผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลางและระดับพอใจถึงร้อยละ 100 และเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์มาก ควรจัดทำคู่มือการพัฒนาผู้นำเพื่อแจกจ่าย ขอให้เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้รับการอบรมได้เสนอให้จัดการอบรมครั้งต่อไปในหัวข้อพัฒนาผู้นำเชิงลึก การวางแผนงาน การอบรมวิชาชีพ เช่นการเลี้ยงสัตว์ และการเขียนโครงการ เป็นต้น

  

ทดสอบความเข้าใจก่อนเริ่มการอบรม                                          เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560