โครงการส่งเสริมอาชีพที่แม่หละ:จากผู้รับประโยชน์สู่การเป็นผู้ให้!

   งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ลี้ภัย หรือ แอลเอชแฟร์ (LH Fair) ซึ่งมีขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นผลงานของโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมโอกาสในการฝึกอาชีพสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับผู้ลี้ภัยชาวพม่าในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พม่า ระหว่างเตรียมการกลับมาตุภูมิ” เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานคารีตัสสเปน และสหภาพยุโรป โดยมีโคเออร์เป็นผู้ดำเนินงานเป็นระยะเวลาสองปี ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560

   วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือให้การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้ลี้ภัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในระหว่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิง ฯ และเตรียมการเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเดินทางกลับบ้านเกิด

   เกษตรกรผู้ลี้ภัยจำนวน 50 ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 30 กลุ่ม ต่างภูมิใจ และรร่วมกันออกร้านจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการที่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาจากผู้รับไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับครอบครัวและชุมชน

   นอกจากนี้ ยังมีราษฎรไทย 15 คน จากหมู่บ้าน 2 แห่งของอำเภอแม่สอดที่เคยเข้ารับการอบรมด้านวัตถุดิบในการเกษตร และเกษตรอินทรีย์ จากโครงการนี้ ได้นำผลงานมาร่วมในงานนี้ด้วย

   จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมโยงชุมชนผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากโครงการ

   งานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นการร่วมจัดระหว่างคณะกรรมการฝ่ายผู้ลี้ภัยและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ และถือเป็นโอกาสพิเศษที่ นางหลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเยี่ยมชมงานด้วย